Въпроси и отговори

1. В какъв срок мога да подам заявлениe за кандидатстване в I-ви клас?
Заявления за кандидатстване в I-ви клас (регистрация) се подават от 13.05.2019 г. 08:00 до 23.05.2019 г. 18:00.
2. Как да подам заявление по електронен път?
На страницата "Регистрация" ще намерите електронен формуляр, който трябва да попълните и изпратите в обявения за това срок.
3. Не желая да използвам електронната система. Мога ли да подам заявление по друг начин?
Заявления могат да се подават и на място в едно от желаните от родителите учебни заведения. Служител от съответното учебно заведение ще попълни електронния формуляр вместо вас.
4. Как мога да регистрирам две или повече деца?
За всяко отделно дете, независимо дали от едно семейство или не, е необходимо да бъде направена отделна регистрация в електронната система. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола за всяко от децата. Паролата осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.
5. В колко учебни заведения може да кандидатства едно дете?
Съгласно Правилата за прием всяко едно дете може да кандидатства в не повече от 5 /пет/ учебни заведения. При кандидатстване учебните заведения се подреждат по приоритетно желание, което носи допълнителен брой точки при класирането.
6. Кандидатствам за прием в повече от едно учебно заведение, необходимо ли е да подавам заявление за всяко едно от тях?
Не, това не е необходимо. Електронната система е създадена, за да улесни процеса на заявяване и класиране. При попълване на формуляра е необходимо единствено да подредите избраните учебни заведения по приоритетно желание. Системата автоматично ще разпредели кандидатурите и добави точки за приоритетно желание.
7. Каква информация е необходима при регистриране на дете, когато използвам електронната система?
Информацията, която е необходимо да бъде въведена в системата не се различава по никакъв начин от информацията, която подавате на място в учебното заведение. В електронния формуляр е необходимо да бъдат въведени данни, идентифициращи детето: три имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация, идентифицираща родител/-и или настойник/-ци: имена, трудов статус, адрес за електронна поща.
8. Ще получа ли входящ номер на моята регистрация?
Не, но на посочения имейл адрес ще получите парола. Паролата и ЕГН/личен номер на детето осигуряват достъп до профила на детето, където могат да бъдат променени желанията и/или да се коригират данните, ако е необходимо. Също така там ще имате достъп до класирането веднага щом резултатите бъдат обявени.
9. Има ли значение за класирането дали ще използвам електронната система или ще подам заявление на място?
Не, няма значение. Класирането се изготвя, като се вземат предвид общия брой подадени в съответния срок заявления, независимо дали са подадени по електронен път или не. Класирането се осъществява на база на точкова система и правила, утвърдени от кмета на Община Бургас. Вижте правилата тук.
10. В какъв период мога да подам заявление чрез електронната система?
Заявления за кандидатстване по електронен път могат да се подават в утвърдения за това срок, от 13.05.2019 г. 08:00 до 23.05.2019 г. 18:00.
11. Ако съм допуснал/-а грешка при попълването на електронния формуляр, мога ли да направя корекции?
Да, корекция на данните в заявлението можете да направите в профила на детето. Използвайте ЕГН/личен номер и парола за достъп. КОРЕКЦИЯ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ПРЕДИ ВСЯКО КЛАСИРАНЕ.
12. Взема ли се под внимание редът на подаване на заявлението?
Датата и часът на подаване на заявление има значение, в случай че две и повече деца имат равен брой точки за едно училищно заведение.

Примерно класиране на деца с равен брой точки:

1. Иван Петров Училище 11-во желание 10 точки 13 юни 2019 10:05
2. Мария Иванова Училище 1 1-во желание 10 точки 14 юни 2019 12:10
3. Петър Маринов Училище 1 1-во желание 10 точки 17 юни 2019 09:20
4. Петя Иванова Училище 1 1-во желание 10 точки 20 юни 2019 12:30
13. Получих имейл, потвърждаващ успешната регистрация много по-късно от действителното подаване на регистрацията. Това ще повлияе ли на реда на подаване?
Не, няма. Датата и часът, които системата използва в класирането са точните дата и час, когато сте подали заявлението по електронен път или на място в едно от учебните заведения. В момента, в който електронната форма бъде запазена, системата ще запише заявлението с текущите дата и час. Времето на получаване на имейл за успешна регистрация може да се забави в зависимост от Вашия доставчик на електронна поща, но не е фактор в класирането.
14. Има ли значение подредбата на учебните заведения по желание (първо желание, второ желание)?
Да, има значение. Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класирането му в съответното заведение.

"Първо желание" носи + 8 точки, "Второ желание" носи + 7 точки, "Трето желание" + 6 точки, "Четвърто желание" + 6 точки, "Пето желание" +6 точки.
15. Необходимо ли е да представя документи на хартиен носител при кандидатстване?
Формални документи се изискват само при записване на детето и се предоставят в учебното заведение. При кандидатстване се изисква само въвеждане на номер на някои документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на основните критерии, но не е необходимо физическото/фактическото предоставяне на документите на този етап.
16. Какви документи са необходими при записване на детето ми в учебно заведение?
Записването става на място в учебното заведение. Изискват се следните документи:

1. Акт за раждане на детето (копие)

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

- копие на акт за смърт

- копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето

- копие от актовете за раждане на всички деца в семейството

- копие на лична карта или адресна регистрация
17. Мога ли да проверя резултатите от класирането по електронен път?
Да, можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето след обявяване на резултатите. Използвайте ЕГН/личен номер и паролата за вход, получена на имейл.
Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно учебно заведение.
18. Възможно ли е детето да не бъде прието в нито едно от желаните учебни заведения?
Да, това е възможно, в случай че броят на събраните от него точки не е достатъчен за прием в посочените заведения. Ако детето не е прието в нито едно учебно заведение след 2-ро класиране, родителите на неприетите деца трябва писмено да декларират желанието си детето им да бъде записано в учебно заведение, в което има останали свободни места след второ класиране, и да предоставят всички други необходими документи за записването на детето.
19. Имам и други въпроси относно класирането и приема. Към кого да се обърна?
Информация за класирането и приема можете да получите във всяко едно учебно заведение.
20. Как да разбера кой е административният район, в който живея?
Информация за административно-териториалното деление на Община Бургас можете да намерете тук.

Списък на всички учебни заведения и района, в който се намират вижте на тук.
21. Как да проверя резултатите от класирането?
Можете да проверите резултатите от класирането тук.

Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно учебно заведение.