Въпроси и отговори

1. В какъв срок мога да подам заявлениe за кандидатстване в I-ви клас?
Заявления за кандидатстване в I-ви клас (регистрация) се подават в периодите, описани подробно на страница Етапи
2. Как да подам заявление по електронен път?
На страницата "Регистрация" ще намерите електронен формуляр, който трябва да попълните и изпратите в обявения за това срок.
3. Не желая да използвам електронната система. Мога ли да подам заявление по друг начин?
Заявления могат да се подават и на място в едно от желаните от родителите учебни заведения. Служител от съответното учебно заведение ще попълни електронния формуляр вместо вас.
4. Как мога да регистрирам две или повече деца?
За всяко отделно дете, независимо дали от едно семейство или не, е необходимо да бъде направена отделна регистрация в електронната система. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола за всяко от децата. Паролата осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.
5. В колко учебни заведения може да кандидатства едно дете?
Съгласно Правилата за прием всяко едно дете може да кандидатства в не повече от 5 /пет/ учебни заведения. При кандидатстване учебните заведения се подреждат по приоритетно желание, което носи допълнителен брой точки при класирането.
6. Кандидатствам за прием в повече от едно учебно заведение, необходимо ли е да подавам заявление за всяко едно от тях?
Не, това не е необходимо. Електронната система е създадена, за да улесни процеса на заявяване и класиране. При попълване на формуляра е необходимо единствено да подредите избраните учебни заведения по приоритетно желание. Системата автоматично ще разпредели кандидатурите и добави точки за приоритетно желание.
7. Каква информация е необходима при регистриране на дете, когато използвам електронната система?
Информацията, която е необходимо да бъде въведена в системата не се различава по никакъв начин от информацията, която подавате на място в учебното заведение. В електронния формуляр е необходимо да бъдат въведени данни, идентифициращи детето: три имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация, идентифицираща родител/-и или настойник/-ци: имена, трудов статус, адрес за електронна поща.
8. Ще получа ли входящ номер на моята регистрация?
Не, но на посочения имейл адрес ще получите парола. Паролата и ЕГН/личен номер на детето осигуряват достъп до профила на детето, където могат да бъдат променени желанията и/или да се коригират данните, ако е необходимо. Също така там ще имате достъп до класирането веднага щом резултатите бъдат обявени.
9. Има ли значение за класирането дали ще използвам електронната система или ще подам заявление на място?
Не, няма значение. Класирането се изготвя, като се вземат предвид общия брой подадени в съответния срок заявления, независимо дали са подадени по електронен път или не. Класирането се осъществява на база на точкова система и правила, утвърдени от кмета на Община Бургас. Вижте правилата тук.
10. Пропуснал съм първоначалния срок за регистрация, мога ли все пак да подам заявление за регистрация?
Освен първоначалния период на регистрация, възможно е да регистрирате детето и си през още един период, през който освен промяна на данните между класиранията, могат да се правят и нови регистрации. Можете да видите началните и крайните дати на етап 4 - Промяна на желанията на страница Етапи.
11. Ако съм допуснал/-а грешка при попълването на електронния формуляр, мога ли да направя корекции?
Да, корекция на данните в заявлението можете да направите в профила на детето. Използвайте ЕГН/личен номер и парола за достъп. КОРЕКЦИЯ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ПРЕДИ ВСЯКО КЛАСИРАНЕ.
12. Взема ли се под внимание редът на подаване на заявлението?
Датата и часът на подаване на заявление има значение, в случай че две и повече деца имат равен брой точки за едно училищно заведение.

Примерно класиране на деца:

1. Иван Петров Училище 11-во желание 308 точки 13 юни 10:05
2. Мария Иванова Училище 1 1-во желание 308 точки 14 юни 12:10
3. Петър Маринов Училище 1 1-во желание 208 точки 13 юни 09:20
4. Петя Иванова Училище 1 1-во желание 207точки 20 юни 12:30
13. По какъв начин се извършва класирането?
Най-голяма тежест при класирането на децата има времето на местоживеене на детето в прилежащия район на детското учебно заведение. Кандидатите се разпределят в следните 4 групи:
- в група 1 попадат живеещите над 3 години в района (+300 т.)
- в група 2 са живеещите между 1 и 3 години (+200 т.)
- в група 3 са живеещите под 1 година (+100 т.)
- в група 4 са деца без адрес в прилежащия район на учебното заведение (+1 т.)

По този начин се спазва принципът да се приемат всички деца от група 1, ако останат свободни места се приемат децата от група 2 и т.н. Що се отнася до подреждането на децата вътре в група 1, предимство имат децата с повече точки, а ако се случи две деца да имат еднакъв брой точки, то предимство получава детето, което е направило регистрацията си по-рано.
14. Към коя дата се отчита времето на местожителство?
При изчисляването на времето за местожителство се гледа датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием. Така например ако системата отваря за регистрации на 1ви Май, то това ще бъде датата, спрямо която се изчислява времето на местожителство в съответния район. Актуалната дата за текущата година можете да видите на страница Етапи
15. Получих имейл, потвърждаващ успешната регистрация много по-късно от действителното подаване на регистрацията. Това ще повлияе ли на реда на подаване?
Не, няма. Датата и часът, които системата използва в класирането са точните дата и час, когато сте подали заявлението по електронен път или на място в едно от учебните заведения. В момента, в който електронната форма бъде запазена, системата ще запише заявлението с текущите дата и час. Времето на получаване на имейл за успешна регистрация може да се забави в зависимост от Вашия доставчик на електронна поща, но не е фактор в класирането.
16. Има ли значение подредбата на учебните заведения по желание (първо желание, второ желание)?
Да, има значение. Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класирането му в съответното заведение.

"Първо желание" носи + 8 точки, "Второ желание" носи + 7 точки, "Трето желание" + 6 точки, "Четвърто желание" + 6 точки, "Пето желание" +6 точки.
17. Какви документи са нужни за кандидатстване в момент на попълване на регистрационната форма?
При попълване на регистрационната форма не са необходими никакви документи, като те се представят едва когато отидете да запишете детето си в дадено училище. Единствено ако декларирате специално предимство ще трябва да въведете номера на изисквания документ в съответното поле при регистрация.

Действителните документи, удостоверяващи истинността на въведената от Вас информация, се предоставят при записване на детето в съответното детско заведение, където е класирано. В случай че бъде установено несъответствие между въведената информация и представените документи, записването на детето ще бъде отказано и то ще може да участва едва на следващо класиране и то само ако коригирате неверните обстоятелства.
18. Какви документи са необходими при записване на детето ми в учебното заведение?
Записването става на място в съответното детско заведение, в което детето е класирано. Изискват се следните документи:

1. Акт за раждане на детето (копие)

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

- дете с трайни увреждания над 50% - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия
- дете от приемно семейство - договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас
- осиновено дете - съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването
- дете със СОП - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия

Всички останали декларирани предимства се проверяват по служебен път и няма нужда да се носят документи, които ги удостоверяват.
19. Мога ли да проверя резултатите от класирането по електронен път?
Да, можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето след обявяване на резултатите. Използвайте ЕГН/личен номер и паролата за вход, получена на имейл.
Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно учебно заведение.
20. Възможно ли е детето да не бъде прието в нито едно от желаните учебни заведения?
Да, това е възможно, в случай че броят на събраните от него точки не е достатъчен за прием в посочените заведения. Ако детето не е прието в нито едно учебно заведение след 2-ро класиране, родителите на неприетите деца трябва писмено да декларират желанието си детето им да бъде записано в учебно заведение, в което има останали свободни места след второ класиране, и да предоставят всички други необходими документи за записването на детето.
21. Как да разбера какви са постоянния и настоящия адрес на детето ми?
Тъй като в системата се взима под внимание адресът на детето, а не на родителя, то е важно да знаете на какъв адрес се води детето ви. Правилото е, че в момента на раждане детето получава и постоянния, и настоящия адрес на майката и бива автоматично регистрирано в служба ГРАО. Ако тези адреси не са сменяни междувременно, би следвало да са същите като към момента на раждането. Ако не сте сигурни, можете да извършите проверка по ЕГН на детето си, за това къде се води адресната му регистрация. Това може да стане в Центъра за административно обслужване на гърба на Община Бургас, както и в Центровете за административни услуги на територията на Бургас, както и на следните телефони: 056/907526, 056/907524, 056/907521, 056/907520, 056/907525.
22. Как да разбера кой е административният район, в който живея?
Информация за административно-териториалното деление на Община Бургас можете да намерете тук.

Списък на всички учебни заведения и района, в който се намират вижте тук.
23. Мога ли да посоча адреса и района на родителя, вместо на детето?
Не, кандидатстването с адреса на родителя не е допустимо - регистрацията в системата задължително става по адрес на детето, като може да се избере по-благоприятния между постоянния или настоящия адрес на детето.

Единственото изключение от това правило е за осиновени деца или деца от приемни семейства, при които може да се използва адреса на родителя, но само след като се докаже това обстоятелство със съответния документ.
24. Извършвал съм смяна на адрес в последните години, но в рамките на същия район. Мога ли да посоча общия период на местоживеене в района?
Да, ако сте извършвали смяна на адреса си, но и двата адреса са в рамките на един и същ прилежащ район, то можете да сумирате общия период на местожителство и да го посочите при регистрацията. Например ако от 1 година живеете в блок 11, но преди това сте живели 4 години в блок 10 на същия квартал, посочете 5 години като общо местожителство в района.
25. Имам и други въпроси относно класирането и приема. Към кого да се обърна?
Информация за класирането и приема можете да получите във всяко едно учебно заведение, като техните контакти можете да откриете на страница Училища.