Правила за записване

УТВЪРДИЛ: /П/

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година


Приемът на деца в І клас в училищата на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА

 

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите училища.

2. Заявления за постъпване в училище се подават от 15.05.2017г. до 31.05.2017г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 02.06.2017г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното училище.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2017г. до 16.06.2017г. на място в съответното училище, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 19.06.2017г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 21.06.2017г. до 27.06.2017г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в училище.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 29.06.2017г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2017г. до 07.07.2017г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 10.07.2017г.

9. С предимство при приемане се ползват следните категории деца:

* Дете сирак/ полусирак;

* Дете с трайни увреждания с 50% и над 50%;

* Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото училище, към 15.09.2017г.;

* Деца на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответния Център за административни услуги;

* Дете, завършило подготвителна група в избраното училище към 15 септември на изтеклата учебна година;

* Деца, чиито родители са с месторабота в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище.

10. Критерии за класиране:

Класирането при прием на деца в І клас в училище се осъществява на база  точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в училище. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано .

Основни критерии

* Дете сирак/полусирак - 10т.

* Дете с трайни увреждания с 50% и над 50% - 10т.

* Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото училище, към 15.09.2017г. - 6т.

Забележка:
При кандидатстване за първи клас в ОУ „Александър Г. Коджакафалията“:
* Друго дете на същите родители, което посещава Профилирана гимназия за романски езици “Г.С.Раковски“ или Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ гр. Бургас към 15.09.2017г. - 6 т.

Критерии на база избор на учебно заведение :

* Адресна регистрация в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище:

- с постоянен адрес по лична карта - 4 т.

- с удостоверение за временна адресна регистрация - 2 т.

 

* за 1 желание: 10 т.

* за 2 желание: 8 т.

* за 3 желание: 6 т.

* за 4 желание: 4 т.

* за 5 желание: 2 т.

 

* Дете, завършило подготвителна група в избраното училище към 15 септември на изтеклата учебна година - 1 т.

 

* Месторабота на един от родителите с адрес в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище - 1т.

 

Сумата от точки от всички основни критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните училища.

 

Забележка:

* При попълване на електронния формуляр е желателно, родителите да посочат минимум три различни училища.

* При попълване на електронния формуляр, родителите на деца със СОП отразяват наличието на становище от ЕКПО (Екип за комплексно педагогическо оценяване). За всяка паралелка, във всяко училище, за децата със СОП се извършва отделно класиране;

* Родителите на деца - близнаци регистрират това обстоятелство в електронния формуляр, с цел при кандидатстване децата да попаднат в едно и също училище.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА УЧИЛИЩА, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ЦАУ)

 

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

АДРЕС

Център за административни услуги

(ЦАУ)

1

„Михаил Лъкатник”

к-с „Славейков”

„Освобождение”

 

 

 

 

2

„Д-р Петър Берон”

кв. Рудник, ул. „Хаджи Димитър” №31

„Изгрев"

 

 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

АДРЕС

Център за административни услуги

(ЦАУ)

1.

„Петко Рачев Славейков”

ул. „Цар Симеон І” №23

„Приморие”/ „Зора”

 

 

 

 

2.

„Свети княз Борис І”

ул. „Кл. Охридски” №31

„Приморие”/ „Зора”

 

 

 

 

3.

„Любен Каравелов”

ул. „Любен Каравелов” №69

„Приморие”/ „Зора”

 

 

 

 

4.

„Александър Г. Коджакафалията”

ул. „Стефан Стамболов” №21

„Приморие”/ „Зора”

 

 

 

 

5.

„Васил Априлов”

бул. „Сан Стефано” №88

„Зора”/ „Приморие”

 

 

 

 

 

6.

„Пейо Крачолов Яворов”

к-с „Лазур”, ул. „Карлово” №21

„Зора”/ „Приморие”

 

 

 

 

7.

„Братя Миладинови”

к-с „Братя Миладинови”

„Зора”/ „Приморие”

 

 

 

 

8.

„Антон Страшимиров”

к-с „Славейков” до бл.28

„Освобождение”

 

 

 

 

9.

„Иван Вазов”

кв. Банево, ул. "Хаджи Димитър” №8

„Освобождение”

 

 

 

 

10.

„Христо Ботев”

кв. Ветрен, ул. „Китен” №17

„Освобождение”

 

 

 

 

11.

„Георги Бенковски”

к-с „Зорница” до бл.47

„Изгрев”

 

 

 

 

12.

„Свети Климент Охридски”

к-с „Изгрев” до бл.49

„Изгрев”

 

 

 

 

13.

„Христо Ботев”

кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров” № 71

„Изгрев”

 

 

 

 

14.

„Св. Климент Охридски”

кв. Рудник, ул. "П. Р. Славейков” №1

„Изгрев”

 

 

 

 

15.

„Елин Пелин”

к-с „Меден Рудник” до бл.430

„Възраждане”

 

 

 

 

16.

„Найден Геров”

к-с „Меден Рудник” ул. „Въстаническа” №38

„Възраждане”

 

 

 

 

17.

„Христо Ботев”

кв. Победа, ул. „Велека” №2

„Възраждане”

 

 

 

 

18.

„Васил Левски”

кв. Горно Езерово

„Възраждане”

 

 

 

 

19.

„Христо Ботев”

кв. Долно Езерово, ул. „П.Д.Петков” №28

„Долно Езерово”

 

 

 

 

20.

„Св. Св. Кирил и Методий”

с. Равнец, ул. „9 септември” №71

с. Равнец

 

 

 

 

21.

„Васил Левски”

гр. Българово, ул. „Първи май” № 6

гр. Българово

 

 

 

 

22.

„Христо Ботев”

с. Маринка

с. Маринка

 СРЕДНИ УЧИЛИЩА

АДРЕС

Център за административни услуги (ЦАУ)

1.

„Св. Св. Кирил и Методий”

пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1

„Приморие”/ „Зора”

 

 

 

 

2.

„Иван Вазов”

ул. „Христо Ботев” № 42

„Приморие”/ „Зора”

 

 

 

 

3.

„Димчо Дебелянов”

к-с „Славейков” до бл. 5

„Освобождение”

 

 

 

 

4.

„Епископ Константин Преславски”

к-с „Славейков” до бл.44

„Освобождение”

 

 

 

 

5.

„Йордан Йовков”

к-с „Изгрев” до бл.16

„Изгрев”

 

 

 

 

6.

„Добри Чинтулов”

к-с „Изгрев” до бл.30

„Изгрев”

 

 

 

 

7.

„Христо Ботев”

кв. Черно море

„Изгрев”

 

 

 

 

8.

„Петко Росен”

к-с „Меден Рудник” до бл.404

„Възраждане”

 

 

 

 

9.

„Константин Петканов”

к-с „Меден Рудник” до бл.446

„Възраждане”

 

 

 

Съгласували:

Йорданка Ананиева – Заместник - кмет „Култура и образование" /п/

Инж. Виолета Илиева – Началник на РУО – Бургас /п/

 

Изготвил : Веселина Таралова - директор на дирекция  ОДВ /п/