Правила за записване

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 годинаПриемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

  І. Организация на приема в първи клас в учебните заведения

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.
2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 14.05.2024 г. до 24.05.2024 г.
3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2024 г. на електронната страница за прием в профила на детето. Справка с резултатите от класирането, изготвена при спазване на действащите разпоредби на законодателството в областта на защитата на личните данни, се поставя и на видно място в съответното учебно заведение.
4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2024 г. до 12.06.2024 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.
5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.06.2024 г.
6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 19.06.2024 г. до 24.06.2024 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.
7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2024 г., като записването на приетите деца се извършва от 02.07.2024 г. до 09.07.2024 г.
8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 11.07.2024 г.

9. Критерии за класиране:

Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. Не се изисква представянето или доказването на вече събрани или създадени данни от първичен или централен администратор на данни. В случай, че от представените документи и служебно събрани данни не се удостоверят декларираните от заявителя предимства, детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

 
Основни критерии: Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 1 т.
 
Допълнения към основните критерии:

  • - Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

  • - Осиновени деца и/или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адресът на детето.
 

Допълнителни критерии: Точки:
1.  Дете с трайни увреждания над 50% 18 т.
2.  Дете с един или двама починали родители 16 т.
3.   Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием) са ученици в избраното  училище 14 т.
4.   Дете, посещаващо подготвителна група в избраното училище   12 т.
5. Дете от семейство с повече от две деца   10 т.
6. Дете със СОП   1 т.
7. Дете-близнак   1 т.
 

  • Критерии на база избор на училище:
  • - за първо желано училище – 8 точки;
  • - за второ желано училище - 7 точки;
  • - за трето желано училище - 6 точки;
  • - за четвърто желано училище - 6 точки;
  • - за пето желано училище - 6 точки.
 

Сумата на точките от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

За всяко училище на територията на Община Бургас е определен прилежащ район, който включва един или повече Центрове за административни услуги (ЦАУ) според административното деление на Община Бургас. В зависимост от постоянния или настоящия адрес на детето (както и от времетраенето на местоживеенето), децата биват разпределени в 4 групи така, както е описано в Основни критерии за класиране.

 
НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА АДРЕС ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1 „Михаил Лъкатник“ к-с „Славейков“ „Освобождение“
 
ОСНОВНИУЧИЛИЩА                 АДРЕС ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1. „Петко Рачев Славейков“ ул. ,,Цар Симеон І“ № 23 „Приморие“/ „Зора”
2. „Свети княз Борис І“ ул. „Кл. Охридски“ № 31 „Приморие“/„Зора”
3. „Любен Каравелов“ ул. „Любен Каравелов“ № 69 „Приморие“/ „Зора”
4. „Александър Г. Коджакафалията“ ул. „Стефан Стамболов“ № 21 „Приморие“/ „Зора”
5. „Васил Априлов“ бул. ,,Сан Стефано“ № 88 „Зора”/„Приморие“
6. „Пейо Крачолов Яворов“ к-с „Лазур“, ул. „Карлово“ № 21 „Зора”/„Приморие“
7. „Братя Миладинови“ к-с „Братя Миладинови“ „Зора”/„Приморие“
8. „Антон Страшимиров“ к-с „Славейков“ до бл. 28 „Освобождение“
9. „Иван Вазов“ кв. Банево, „Хаджи Димитър“ № 8 „Освобождение“
10. „Христо Ботев“ кв. Ветрен, ул. „Китен“ № 17 „Освобождение“
11. „Георги Бенковски“ к-с „Зорница“ до бл. 47 „Изгрев“
12. „Свети Климент Охридски“ к-с „Изгрев“ до бл. 49 „Изгрев“
13. „Христо Ботев“ кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров“ № 71 „Изгрев“
14. „Св. Климент Охридски“ кв. Рудник, ул. „П. Р. Славейков“ № 1 „Изгрев“
15. „Елин Пелин“ к-с „Меден Рудник“ до бл. 430 „Възраждане“
16. „Найден Геров“ к-с „Меден Рудник“ ул. „Въстаническа“ № 38 „Възраждане“
17. „Христо Ботев“ кв. Победа, ул. „Велека“ № 2 „Възраждане“
18. „Васил Левски“ кв. Горно Езерово „Възраждане“
19. „Христо Ботев“ кв. Долно Езерово, ул. „П. Д. Петков“ № 28 „Долно Езерово“
20. „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Равнец, ул. „9 септември“ № 71 с. Равнец
21. „Васил Левски“ гр. Българово, ул. „Първи май“ № 6 гр. Българово
22. „Христо Ботев“ с. Маринка с. Маринка
 
СРЕДНИ УЧИЛИЩА АДРЕС ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1. „Св. Св. Кирил и Методий“ пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 „Приморие“/ „Зора“
2. „Иван Вазов“ ул. „Христо Ботев“ № 42 „Приморие“/ „Зора“
3. „Димчо Дебелянов“ к-с „Славейков“ до бл. 5 „Освобождение“
4. „Епископ Константин Преславски“ к-с „Славейков“ до бл. 44 „Освобождение“
5. „Йордан Йовков“ к-с „Изгрев“ до бл. 16 „Изгрев“
6. „Добри Чинтулов“ к-с „Изгрев“ до бл. 30 „Изгрев“
7. „Христо Ботев“ кв. Черно море „Изгрев"
8. „Петко Росен“ к-с „Меден Рудник“ до бл. 404 „Възраждане“
9. „Константин Петканов“ к-с „Меден Рудник“ до бл. 446 „Възраждане“