УТВЪРДИЛ:
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година

Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

І.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1.Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2.Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 14.04.2015г. до 28.04.2015г.

3.Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 20.05.2015г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.

4.Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 26.05.2015г. до 08.06.2015г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5.Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 10.06.2015г. до 16.06.2015г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение.

6.Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 22.06.2015г., като записването на приетите деца се извършва до 29.06.2015г.

7.Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 03.07.2015г.

8.С предимство при приемане се ползват следните категории деца:
* Дете сирак/ полусирак;
* Дете с трайни увреждания над 50%;
* Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09.2015г.;
* Деца, завършили ПППД в същото учебно заведение;
* Деца на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответната Териториална дирекция.

9. Критерии за класиране:
Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.
Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение.

Основни критерии
Дете сирак/полусирак - 5т.
Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т.
Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09.2015г. - 3 т.
Деца, завършили ПППД в същото учебно заведение - 1 т.

Критерии на база избор на учебно заведение :
Адресна регистрация в района на учебното заведение:
2 т. с постоянен адрес по лична карта;
1 т. с удостоверение за временна адресна регистрация;

1 желание: 5 т.
2 желание: 4 т
3 желание: 3 т.
4 желание: 2 т.
5 желание: 1 т.

Сумата от точки от всички основни критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано учебно заведение. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните учебни заведения.

Забележка:
- При попълване на електронния формуляр е желателно, родителите да посочат минимум три различни учебни заведения;
- При попълване на електронния формуляр, родителите на деца със СОП отразяват наличието на становище от ЕКПО (Екип за комплексно педагогическо оценяване). За всяка паралелка, във всяко училище, за тях се извършва отделно класиране в рамките на две деца;
- Родителите на деца - близнаци регистрират това обстоятелство в електронния формуляр, с цел при кандидатстване децата да попаднат в едно и също училище.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ :

 

  СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Адрес ТД
1 Кирил и Методий пл.Кирил и Методий ТД "Приморие" / "Зора"
2 Иван Вазов ул.Хр.Ботев 42 ТД "Приморие" / "Зора"
3 Д. Дебелянов ж/к Славейков до бл.5 ТД "Освобождение"
4 К. Преславски ж/к Славейков до бл.47 ТД "Освобождение"
5 Й. Йовков ж/к Изгрев до бл.16 ТД "Изгрев"
6 Добри Чинтулов ж/к Изгрев до бл.30 ТД "Изгрев"
7 Петко Росен ж/к М.Рудник до бл.404 ТД "Възраждане"
8 К. Петканов ж/к М.Рудник до бл.446 ТД "Възраждане"
9 Хр. Ботев с. Черно море м.с. Черно море

 


ОСНОВНИ УЧИЛИЩА Адрес ТД
1 П.Р.Славейков ул. ,,Цар Симеон‘‘ 23 ТД "Приморие" / "Зора"
2 Княз БорисI ул. ,,Кл. Охридски‘‘ 31 ТД "Приморие" / "Зора"
3 В. Априлов бул. ,,Сан Стефано‘‘ 88 ТД "Приморие" / "Зора"
4 Л. Каравелов ул. ,,Л. Каравелов‘‘ 68 ТД "Приморие" / "Зора"
5 Бр. Миладинови к/с ,,Бр. Миладинови‘‘ ТД "Приморие" / "Зора"
6 П.К. Яворов ж/к ,,Лазур‘‘, ул. ,,Карлово‘‘ 9 ТД "Приморие" / "Зора"
7 Г. Бенковски ж/к ,,Зорница‘‘ до бл.47 ТД "Изгрев"
8 Св. Кл. Охридски ж/к ,,Изгрев‘‘ до бл.49 ТД "Изгрев"
9 А. Страшимиров ж/к ,,Славейков‘‘ до бл.28 ТД "Освобождение"
10 Елин Пелин ж/к ,,М. Рудник‘‘ до бл.430 ТД "Възраждане"
11 Найден Геров ж/к ,,М. Рудник'', ул. ,,Въстаническа'' 38 ТД "Възраждане"
12 Хр.Ботев кв. ,,Победа‘‘ ТД "Възраждане"
13 Кл. Охридски с. Рудник С. Рудник
14 Иван Вазов кв. Банево ТД "Освобождение"
15 Хр. Ботев кв. Ветрен ТД "Освобождение"
16 Васил Левски кв. Горно Езерово ТД "Възраждане"
17 Хр. Ботев кв. Долно Езерово ТД Долно Езерово
18 Кирил и Методий с. Равнец с. Равнец
19 Хр. Ботев кв. Сарафово ТД "Изгрев"
20 Васил Левски гр. Българово гр. Българово
21 Хр. Ботев с. Маринка с. Маринка

 

  НАЧАЛНИ УЧИЛИЩA Адрес ТД
1 Михаил Лъкатник ж/к ,,Славейков'' до бл. 38 ТД "Освобождение"
2 д-р П. Берон с. Рудник с. Рудник

 

 

Съгласувал :
Йорданка Ананиева -Заместник-кмет "Култура и образование"
Инж. Виолета Илиева – Началник на РИО - Бургас

Изготвил : Веселина Таралова - Директор на Дирекция ОДВ


Разработка и поддръжка СтиваСофт ООД